Privacy Policy

Personas datu aizsardzības politikas (turpmāk arī – Politika) mērķis ir nodrošināt fiziskās personas (Datu subjekta) tiesības uz drošu un atbilstošu personas datu apstrādi, iegūstot un apstrādājot fiziskās personas datus, sniegt šai fiziskai personai informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, fiziskās personas tiesībām, un apstrādes termiņu.

 1. Kā Jūsu dati var nokļūt pie SIA “Baltu Galerija” un kā uz tiem attiecas šī Politika?
  1. Šajā Politikā, tāpat kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 2016/679 (turpmāk – Regula), ar terminu “Personas dati” saprot jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”).
  2. “Baltu Galerija” apstrādā personas datus dažādiem nolūkiem – noformējot pasūtījumu, piesakoties individuālam piedāvājumam vai apmeklējot Tīmekļa vietni. Noteiktos gadījumos personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai sniegtu Pakalpojumu. Citos gadījumos, ja personas datu apstrāde nav obligāti nepieciešama, mēs to norādīsim, piemēram, sniedzot jums izvēli sniegt datus, ja to vēlaties.
   1. Datus saistībā ar jebkādiem darījumiem, kas notiek starp Jums un mums, vai arī saistībā ar šo vietni.
   2. Datus par Jūsu apmeklējumiem un šīs vietnes lietošanu (tostarp Jūsu IP adresi, ģeogrāfisko atrašanās vietu, pārlūkprogrammas veidu un versiju, operētājsistēmu, apmeklējuma laiku, lapu skatījumus).
  3. Politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai.
  4. Politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (slēdzot līgumu, interneta mājaslapā, mobilajās lietotnēs, papīra formātā vai telefoniski).
  5. “Baltu Galerija” rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
 2. Personas datu apstrādes nolūki un pamats
  1. Ciktāl to pieļauj tiesību akti, ‘’Baltu Galerija’’ var apstrādāt personas datus šādiem iespējamiem nolūkiem:
   1. Klienta identificēšanai;
    – līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
    – darba tiesisko attiecību nodibināšanai;
    – preču piegādei, pasūtījumu izdarīšanai, preču pieņemšanai, loģistikas organizēšanai, citai saziņai (līguma saistību izpildei);
    – klientu apkalpošanai;
    – ieteikumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
    – klientu attiecību veidošanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
    – norēķinu administrēšanai;
    – mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
   2. darba tiesisko attiecību regulējošo normu ievērošanai;
   3. kvalitātes sistēmas prasību izpildei un nodrošināšanai;
   4. efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu organizācijai, finanšu un biznesa uzskaitei un analītikai;
   5. komercdarbības/saimnieciskās darbības organizēšanai un nodrošināšanai (līgumu izpildei, t.sk. izpildes kontrolei);
   6. saziņai ar Klientu, t.sk. Klientu atgriezeniskās saites nodrošināšana (atsauksmes, ieteikumi, pieteikumi, iesniegumi, t.sk., mutiskie, zvanot uz zvanu centriem, interneta mājas lapās nodotie u.tml.; ziņojumi par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem);
   7. “Baltu Galerijas” mājaslapu, interneta vietņu un mobilo lietotņu darbības analīze, ar mērķi izstrādāt un ieviest uzlabojumus gan vietņu darbībā, gan pakalpojumos, mārketinga aktivitātēs u.tml.;
   8. Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
   9. Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem Klients tiek informēts pirms attiecīgu datu iesniegšanas.
 3. Personas datu aizsardzība
  1. “Baltu Galerija” aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 4. Personas datu saņēmēju kategorija
  1. “Baltu Galerija” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot atsevišķu Datu nodošana var notikt sekojošām personām:
  2. Pārsūtot datus, “Baltu Galerija” apņemas nodrošināt, lai datu saņēmējs ievērotu tādus pašus vai stingrākus drošības pasākumus personas datu apstrādei.
 5. Personas datu glabāšanas ilgums
  1. “Baltu Galerija” glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
   1. tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
   2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
   3. kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
  2. Kad 5.1. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.
 6. Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības
  1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.
  2. Klientam ir tiesības pieprasīt no “Baltu Galerija” piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz “Baltu Galerija” likumīgajām (leģitīmajām) interesēm). Lūdzu, ņemiet vērā, ka nevarēsim dzēst tos datus, kurus mums ir pienākums saglabāt saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Ja lūgsiet dzēst vai iebildīsiet pret tādu datu apstrādi, kas ir nepieciešami Pakalpojuma sniegšanai, Pakalpojuma/Preces saņemšana var nebūt iespējama vai arī tā būs apgrūtināta.
  3. Ja Klients vēlas izmantot kādas no minētajām tiesībām, par to rakstiski jāsazinās ar “Baltu Galerija”, izmantojot šeit norādīto kontaktinformāciju.
 7. Kontaktinformācija
   1. Ja vēlaties īstenot savas tiesības, iesniegt sūdzību vai ja jums radušies jautājumi saistībā ar šo privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@jurasprodukti.lv vai zvanot +371 22317179.
  1. SIA “Baltu Galerija”
   Reģistrācijas numurs: 43603065343
   Juridiskā adrese: Vecumnieku novads, Līvānu iela 18, LV-3933

 8. Izmaiņas privātuma politikā
  1. “Baltu Galerija” ir tiesības veikt papildinājumus Personas datu aizsardzības politikā, padarot pieejamu tās aktuālo versiju “Baltu Galerija” mājaslapā. Būtisku izmaiņu gadījumā “Baltu Galerija” Klientu informēs, piemēram, publicējot paziņojumu Tīmekļa vietnē vai nosūtot e-pastu.

Šī privātuma politika ir spēkā no 2022. gada 1. janvāra.